Политика на поверителност

1. „Мото Джи Пи ООД“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията и попълване на задължителни полета – предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „Мото Джи Пи ООД“ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия за съхранение и обработка на лични данни, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Мото Джи Пи ООД“ има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4. „Мото Джи Пи ООД“ събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване на сайта и настоящите условия. Събраните лични данни са 4 вида – телефон, имена, адрес и имейл.

4.1. Телефон, имена и адрес – необходими и използвани от куриера за целите на изпълнението на договора за доставка.

4.2. Имейл – използван за автоматичен отговор за потвърждение при извършване на поръчка и при евентуална нужда за допълнително доуточняване за извършване на доставката.

4.3. Сайтът използва само „бисквитки“, които събират статистическа информация за целите на анализ на представянето на сайта (Google Analytics) и върешнофирмен анализ на бизнеса. Споделяната с Google информация е в неподлеждаща за идентифициране на потребителя форма.

4.4. Личните данни на всеки потребител се пренасят в мрежата по криптиран, защитен канал, което гарантира тяхната сигурност.

5. С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за доставка, сключван от разстояние. „Мото Джи Пи ООД“ декларира, че станалите му известни лични данни няма да бъдат предоставяни или разкривани на трети лица извън нуждите за изпълнение на задълженията му по договора с потребителя.

6. „Мото Джи Пи ООД“ декларира, че личните данни на потребителите се заличават 3 месеца след изпълнение на задълженията по договора. „Мото Джи Пи ООД“ декларира пред потребителите си, че личните им данни могат да бъдат заличени преди изтичане на този срок при изискване от тяхна страна.

7. С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил във www.mototrade.bg, да бъдат използвани и разпространявани от „Мото Джи Пи ООД“ за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

8. „“Мото Джи Пи ООД“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

9. С регистрацията си във www.mototrade.bg и с абонирането за бюлетин, потребителят разрешава да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Мото Джи Пи ООД“ на обявената от него електронна поща.